Menu

Ustawienia dostępności

Widok

Wielkość czcionki

Odległość między wierszami

Odległość między słowami

Odległość między literami

Deklaracja dostępności

Muzeum Północno-Mazowieckie z siedzibą w Łomży, Dworna 22 c, 18- 400 Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zbiory Muzealne Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE W ŁOMŻY
 • E-mail: sekretariat@muzeum.lomza.pl
 • Telefon: 86/ 216-28-16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE W ŁOMŻY
 • Adres: ul. Dworna 22C, 18-400 Łomża
 • E-mail: sekretariat@muzeum.lomza.pl
 • Telefon: 86/ 216-28-16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.